Motif Tradisonal Songket Silungkang "Cukia Barantai"Rantai adalah suatu benda yang saling kain-berkait antara satu sama lain. Kait-kaitan ini menjadikan rantai sebagi benda yang lues atau mudah mengikuti bentuk. Ikatan antara satu sama lain menjadi kokoh dan kuat karena salin kait berkait. Rantai juga berfungsi untuk mengikat sesuatu.
Desain cukia barantai melambangkan ikatan adat dan kekerabatan yang kokoh dalam kehidupan bersama di dalam kaum, suku dan masyarakat. Kekerabatan bagi masyarakat Minangkabau sangat dijunjung tinggi, karena mereka hidup saling tolong menolong dan bergotong royong dalam mengerjakan berbagai macam pekerjaan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing.Di dalam melaksanakan upacara adat gotong royong dalam kekerabatan sanagatlah penting. Sebagai pimpinan adat, penghulu adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, namun ianya harus pandai menjaga silaturahmi dengan kerabat, ipar besan, orang semenda, anak pisang , kerabat jauh dan dekat di dalam suku maupun dalam nagari. Hubungan yang baik akan menimbulkan keharmonisan dalam hidup bersama.

Sumber : Songket Minangkabau, Teknik dan Filosofi (Oleh: Agusti Efi Marthala)

No comments:

Post a Comment